Region Skåne kapar journalköerna

Saxat ur Dagens Medicin 2018/09/21:

Bristen på medicinska sekreterare fick reumatologen vid Skånes universitetssjukhus att ge den självskrivande diktafonen en ny chans. På åtta månader har antalet oskrivna diktat mer än halverats.

I början av året hade reumatologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö 3 500 oskrivna, så kallade lågprioriterade diktat. Den sista augusti var antalet nere i 1 500.

Förklaringen är att kliniken sedan maj använder ett diktafonsystem med taligenkänning. Det innebär att text skrivs in i patientjournalen samtidigt som läkaren dikterar vad som ska stå. Lösningen underlättar inte bara för de medicinska sekreterarna. Den spar även tid för läkare och sjuksköterskor.

Läs mer här.

 

 

 

 

Primärvården under press

Det är inte bara arbetsbördan.

En åldrande befolkning, ansträngda budgetar och ett allt mer växande berg av pappersarbete försvårar dagligen arbetet för allmänläkare och medicinska team inom primärvården.
Och det är inte bara arbetsbördan i sig, utan även utmaningen av ökad komplexitet, nya behandlingssätt och ett övermått av nya verktyg och tekniker.

Vikten av klinisk dokumentation

Att högkvalitativ och korrekt dokumentation är av högsta vikt för sjukvården är känt sedan länge, men även av största vikt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

För primärvården är kompletta, korrekta och uppdaterade journaler avgörande för en bättre vård, bättre kunskap om patienten och säkrare diagnoser. Är den kliniska dokumentationen riklig, beskrivande och uppdaterad är det mer troligt att vårdpersonal kan leva upp till de legala, finansiella och regelmässiga mål som är uppsatta.

För patienter leder det till en bättre upplevelse, kontinuitet i vården samt förbättrar utgången och ökad säkerhet.

Även den bredare sjukvården drar nytta av bättre klinisk dokumentation – det leder till bättre statistiska underlag för bland annat bemanning och budget.

 

Dokumentation kräver en avsevärd andel resurser

En svensk statlig utredning från 2016 (Göran Stiernstedt et al, SOU2016:2) slår fast att den administrativa bördan har ökat inom den svenska hälso- och sjukvården. Samma utredning pekar också på att brister i information och kommunikation leder till en stor del av de dokumenterade vårdskadorna – bland annat feldiagnostik, försenad diagnos som inaktuell kunskap som bovar i dramat. Här pekar utredarna på, citat, ”Många system bygger på en föråldrad logik som utgår från ’pappersjournalen’ där de möjligheter som skulle ges av en elektronisk lösning inte används”. (SOU 2016:2, s.26)

Nuance studie är gjord inom den brittiska primärvården, som i mångt och mycket liknar vår svenska primärvård och strävar efter att vara papperslös till år 2020. Den brittiska primärvården har också varit pådrivande faktor för en övergång till tekniska och digitala lösningar för en effektivare vård.

Tekniska barriärer

Trots sin position som drivande inom tekniska lösningar nämns tre primära utmaningar som ett hinder för ny teknologi: Volym, eftersläpning och kvalitet av dokumentationen.

Lite siffror:

99% av den tillfrågade brittiska vårdpersonalen anser att skapandet och bearbetandet av patientdokumentation är en börda för dem i det dagliga arbetet.

70% ansåg att finansieringen var en nyckelfråga när det kom till att implementera ny teknologi.

40% hänvisade till bristande IT-kunskap och erfarenhet som ett hinder.

33% hävdade att bättre teknologi skulle minska bördan av pappersarbete.

 

Att bygga broar mellan tekniken och primärvården

Hur kan man frigöra vitala resurser, spara tid och pengar genom ny teknologi?

Enkelt sammanfattat kan man peka på fem tydliga fördelar för sjukvårdspersonal som använder digitala lösningar från Nuance:

1 – Tal till text är tre till fyra gånger snabbare än att skriva för hand.

2 – Möjliggör direkt dokumentation med patienten i rummet.

3 – Snabb navigation och mindre klick i den digitala miljön

4 – Strömlinjeformade och förenklade kliniska dokumentationsprocesser.

5 – Frigjorda resurser i form av administrativ personal.

 

Ta tillbaka tiden

Förutom förbättringar i kvaliteten av den kliniska dokumentationen visar också studier och feedback från brittiska läkare individuella tidsvinster på mer än en timme om dagen.

I en brittisk kontext innebär det, i ren tidsvinst, tid för ytterligare 5-6 patienter per läkare och dag.

Den här extra kapaciteten går självklart att använda på många olika sätt. Till exempel kan den extra timmen användas till fler akuta ärenden eller drop-in besök, eller för att minska ner på användandet av vikarier.

”Stressnivåerna har sjunkit, vi har gjort omfattande kostnadsbesparingar, vi är bättre på att hantera stigande patientantal, att besvara brev tar kortare tid, och mer än något, så är vår medicinska dokumentation mer komplett och korrekt än innan” – citat från Chris Watson, CEO, Waterloo Medical Group (Nuance, The primary care pressure cooker, NUAN-DI-001-WP-UK, 2017)

 

Att fånga en mer korrekt och komplett patienthistoria i realtid

Case Study – Heatherlands Medical Centre, Upton, Wirral – UK

Med över 4000 patienter årligen kämpade Heatherlands med att producera högkvalitativ dokumentation. Sekreterare spenderade timmar för att transkribera diktat från analog dikteringsutrustning, som både var dyr och producerade dålig ljudkvalitet.

De tog ett krafttag för att öka effektiviteten, så Heatherlands bytte till klinisk taligenkänning teknologi från Nuance. Resultatet?

–          Mer detaljerad, beskrivande och uppdaterade patientjournaler.

–          Effektivare konvertering till digital dokumentation.

–          Bättre uppföljning av ostrukturerade och strukturerade data för att beskriva kontext och principer.

Taligenkänningen hade också den effekten att patienten återigen hamnade i första rummet. Läkarna spenderade mindre tid vid tangentbordet med anteckningar och mer tid fokuserad på patienterna, som i sin tur kände en förnyad känsla av betydelse och välmående.

I många fall när dikteringen ägde rum i realtid, under konsultationen, hörde patienterna vad som antecknades i deras journaler. Som en följd kände de sig mer som en del av processen och mer involverade i sin egen vård.

 

Sammanfattning

För allmänläkare som är överväldigade av klinisk dokumentation, kan taligenkänning vara lösningen genom att:

–          Vara en hjälp för bättre kliniska beslut

–          Förbättra kommunikationen internt och mellan multi-medicinska team.

–          Snabbare nå kvalitets och ekonomiska mål

–          Reducera risken för felbehandlingar

–          Ökad förberedelse för Vision e-hälsa 2025

Genom att fånga patientens historia mer effektivt leder taligenkänning till bättre utfall och en mer konsekvent upplevelse för patienten. Det minskar den administrativa bördan av dokumentation, frisätter sjukvårdspersonal för att lägga tid på de mer primära vårdområdena och vård av patienter.

 

Vill ni läsa om dessa studier i sin helhet hittar ni dem på webben –

”The primary care pressure cooker – overcoming the challenge of clinical documentation in general practice”   http://engage.nuance.co.uk/primary-care-pressure-cooker

“Effektiv vård – slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården” SOU 2016:2  http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf

 

Läs mer